Skip to main content

MIKA

12-year old Michael Varosyan (MIKA) has been singing for almost half of his life, first getting involved with music aged just six! He studies music and vocals, and has participated in various international music events and competitions, returning home with prestigious prizes and awards.

In 2012 MIKA participated in the Armenian national selection for the “New wave” competition, and a year later took part in the “Golden Sparkles” music festival held in Varna. It was at this competition that he was awarded three prizes: second place in the performance competition, third place in the singing competition, and a special award for being ''The most attractive participant''. Then in 2014, MIKA was part of the 'Slavianski Bazaar' international competition held in Vitebsk, Belarus, where he represented Armenia and came away with third place.

Back in Armenia, MIKA, started a television career in 2014, and currently hosts a show called "Puzzle". When he's not singing or presenting, MIKA loves to play the piano and dance to songs of Michael Jackson and Bruno Mars as his favourite artists. He also released a cover version of Heroes, the winning song form this year's Eurovision Song Contest!

"I’ve always loved the Junior Eurovision and I’m very excited to represent my country in Sofia this year! I’ve participated in three national selections, and only the fourth time was my lucky charm! I think that this contest is a great place to share my music, and meet all the amazing and talented kids from different countries. I’m sure I’m going to make a lot of new friends! Also, my mum’s birthday is on 21 November, the day of the contest, so I really should do my best to make her proud!" says MIKA.

Music video

Lyrics of Love

1st part
Այսօր արթնացել եմ
Ու ես նորից հասկացել եմ
Մեծ սիրտ է աշխարհը
Ասա ինձ ինչ կա այնտեղ
(Սեր կա սիրտ կա ու կյանքը)
Ճիշտ է, եթե կա սեր
Կյանքը միշտ էլ ուրախ երաժիշտ է
Քո սրտի մեջ նվագող
(Ամենակարևորը)
Լա-լա-լա-լա-լա լավ է , երբ քո շուրջը
Սերն է հենց պտտվում

Chorus
Լաաավ, տրամադրությունն է մեր լաաավ,
Ամեն օրը լա-ա-ավ, որովհետև աշխարհում
Սեր կա , սիրտ կա ու կյանքը
Լա-լա-լա-լա-լա լավ է , երբ քո շուրջը
Սերն է հենց պտտվում , Լավ է…
Տա-տա-տա-տա-տա-տա-տարօրինակ է ,
Ոնց մարդիկ չեն ժպտում:


2nd part
Ես նորից իմ սիրտն ազատել եմ
Բացասական զարկերից, yes
Ու բացահայտել եմ , ինչպես լինել երջանիկ
(Ամենակարևորը)
Տա-տա-տա-տա-տա-տա-տարօրինակ է ,
Ոնց մարդիկ չեն ժպտում:

Chorus
Լաաավ, տրամադրությունն է մեր լաաավ,
Ամեն օրը լա-ա-ավ, որովհետև աշխարհում
Սեր կա , սիրտ կա ու կյանքը
Լա-լա-լա-լա-լա լավ է , երբ քո շուրջը
Սերն է հենց պտտվում , Լավ է…
Տա-տա-տա-տա-տա-տա-տարօրինակ է ,
Ոնց մարդիկ չեն ժպտում:

Bridge
Your heart is an incredible place for love, /BV: Place for love! /
The skies are home for the stars above, /BV: Stars above! /
Love’s a song for me, /BV: Love’s a song for you! /
Love is there to be, /BV: Love’s for you and me! /
L! /BV: L! /
O! /BV: O! /
V, E – LOVE! /BV: V, E – LOVE! /
When I’m in love I go…

Chorus
Լաաավ, տրամադրությունն է մեր լաաավ,
Ամեն օրը լա-ա-ավ, որովհետև աշխարհում
Սեր կա , սիրտ կա ու կյանքը
Լա-լա-լա-լա-լա լավ է , երբ քո շուրջը
Սերն է հենց պտտվում , Լավ է…
Տա-տա-տա-տա-տա-տա-տարօրինակ է ,
Ոնց մարդիկ չեն ժպտում

Լաաավ, տրամադրությունն է մեր լաաավ,
Ամեն օրը լա-ա-ավ, որովհետև աշխարհում
Սեր կա , սիրտ կա ու կյանքը
Լա-լա-լա-լա-լա լավ է , երբ քո շուրջը
Սերն է հենց պտտվում , Լավ է…
When it seems like the sun is not shining,
Just discover your love!
1st part
I woke up today and I realized again,
That our world is a big heart!
Tell me, what’s in there? /BV: There is love, there is heart, there is life. /
Yes, if there is love, life is like a musician,
Playing the song of your heart! /BV: The most important thing is… /
It’s good when love is around you!
Chorus
We are in a good mood,
Every day is good,
Because… /BV: There is love, there is heart, there is life in this world./
It’s good when love is around you,
It’s strange, how people live without smiling!

2nd part
Wow, once again I’ve freed my mind of negative thoughts,
And I’ve found the secret of happiness. /BV: The most important thing is… /
It’s strange, how people live without smiling!
Chorus
We are in a good mood,
Every day is good,
Because… /BV: There is love, there is heart, there is life in this world./
It’s good when love is around you,
It’s strange, how people live without smiling!

Bridge
Your heart is an incredible place for love, /BV: Place for love! /
Like the skies are home for the stars above, /BV: Stars above! /
Love’s a song for me, /BV: Love’s a song for you! /
Love is there to be, /BV: Love’s for you and me! /
L! /BV: L! /
O! /BV: O! /
V, E – LOVE! /BV: V, E – LOVE! /
When I’m in love I go…
Chorus
We are in a good mood,
Every day is good,
Because… /BV: There is love, there is heart, there is life in this world./
It’s good when love is around you,
It’s strange, how people live without smiling!
We are in a good mood,
Every day is good,
Because… /BV: There is love, there is heart, there is life in this world./
It’s good when love is around you,
When it seems like the sun is not shining,
Just discover your love!