snowflake

Gliwice-Silesia 2019

Sunday 24 November

JESC2018
Vladimir Arzumanyan

Vladimir Arzumanyan

Mama

Vladimir Arzumanyan

Mama

Vladimir Arzumanyan was born on May 26, 1998 in Stepanakert (Nagorno Karabakh) in a family of musical teachers. He studies currently at school and attends the Lyceum of Arts or the musical studies. Vladimir also possesses the brown belt in karate and plays football. 

Preview video

He sings from the age of 6, the time when his mother noticed his musical talent. The variety of songs that he performs allowed him to take part in the musical festivals and competitions both at homeland and abroad.

The summer of 2010 was marked with the 3rd place in New Wave Junior competition and brought lots of popularity among the youngsters in Armenia. Vladimir performs songs in Armenian, Russian, English and Italian and dreams about singing a duet with his favourite singer ever Stevie Wonder. 

Vladimir dreams about becoming a singing President of a Football Club and believes he lives in the age of "time machine" invention!

The entry

Title
Mama
Performed by
Vladimir Arzumanyan
Written by
Vladimir Arzumanyan
Composed by
Vladimir Arzumanyan
Broadcaster
AMPTV

Lyrics of Mama

(Original)

Մի աղջիկ կա մեր բակում, Նա դաշնամուր է նվագում, Ինձ տեսնում է հեռվից, իր ճամփան է թեքում։ Հենց քայլում եմ իր կողքով Նեղանում, հեռանում է, մի խոսքով՝ Ես սիրում եմ նրան, չի անցնում դա նրա մտքով։
Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա։ Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա, Մամա, դե ասա հիմա, մամա։
Հե՜յ։ Լսիր դու երգը այս, Գրել եմ այն, որ իմանաս` Կան խաղեր աշխարհում, բայց ինձ հետ չես խաղում։ Չեմ սիրում նվագը քո, Առավոտից մինչ երեկո Պարապում ես, իսկ ես տառապում եմ անվերջ այսպես։
Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա։ Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա, Մամա, դե ասա հիմա, մամա։

English

There's a girl in our yard That plays piano, She notices me coming towards her and changes the route. As I walk beside her, She gets offended and leaves me, Well, in a word, I love her and it doesn't even come across her mind.
What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice. What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice, Mama, give me a piece of advice, mama.
Hey! Listen, please, to this song That I wrote for you to know That there are so many games in the world, but you never play with me. I just hate the music That you play from the dawn till the sunset. It endlessly hurts.
What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice. What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice, Mama, give me a piece of advice, mama.

The entry

Title
Mama
Performed by
Vladimir Arzumanyan
Written by
Vladimir Arzumanyan
Composed by
Vladimir Arzumanyan
Broadcaster
AMPTV

Artist accounts

This artist doesn't have any official channels

Vladimir Arzumanyan was born on May 26, 1998 in Stepanakert (Nagorno Karabakh) in a family of musical teachers. He studies currently at school and attends the Lyceum of Arts or the musical studies. Vladimir also possesses the brown belt in karate and plays football. 

Preview video

He sings from the age of 6, the time when his mother noticed his musical talent. The variety of songs that he performs allowed him to take part in the musical festivals and competitions both at homeland and abroad.

The summer of 2010 was marked with the 3rd place in New Wave Junior competition and brought lots of popularity among the youngsters in Armenia. Vladimir performs songs in Armenian, Russian, English and Italian and dreams about singing a duet with his favourite singer ever Stevie Wonder. 

Vladimir dreams about becoming a singing President of a Football Club and believes he lives in the age of "time machine" invention!

Lyrics of Mama

(Original)

Մի աղջիկ կա մեր բակում, Նա դաշնամուր է նվագում, Ինձ տեսնում է հեռվից, իր ճամփան է թեքում։ Հենց քայլում եմ իր կողքով Նեղանում, հեռանում է, մի խոսքով՝ Ես սիրում եմ նրան, չի անցնում դա նրա մտքով։
Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա։ Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա, Մամա, դե ասա հիմա, մամա։
Հե՜յ։ Լսիր դու երգը այս, Գրել եմ այն, որ իմանաս` Կան խաղեր աշխարհում, բայց ինձ հետ չես խաղում։ Չեմ սիրում նվագը քո, Առավոտից մինչ երեկո Պարապում ես, իսկ ես տառապում եմ անվերջ այսպես։
Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա։ Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա, Մամա, դե ասա հիմա, մամա։

English

There's a girl in our yard That plays piano, She notices me coming towards her and changes the route. As I walk beside her, She gets offended and leaves me, Well, in a word, I love her and it doesn't even come across her mind.
What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice. What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice, Mama, give me a piece of advice, mama.
Hey! Listen, please, to this song That I wrote for you to know That there are so many games in the world, but you never play with me. I just hate the music That you play from the dawn till the sunset. It endlessly hurts.
What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice. What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice, Mama, give me a piece of advice, mama.

The entry

Title
Mama
Performed by
Vladimir Arzumanyan
Written by
Vladimir Arzumanyan
Composed by
Vladimir Arzumanyan
Broadcaster
AMPTV

Artist accounts

This artist doesn't have any official channels

Vladimir Arzumanyan was born on May 26, 1998 in Stepanakert (Nagorno Karabakh) in a family of musical teachers. He studies currently at school and attends the Lyceum of Arts or the musical studies. Vladimir also possesses the brown belt in karate and plays football. 

Preview video

He sings from the age of 6, the time when his mother noticed his musical talent. The variety of songs that he performs allowed him to take part in the musical festivals and competitions both at homeland and abroad.

The summer of 2010 was marked with the 3rd place in New Wave Junior competition and brought lots of popularity among the youngsters in Armenia. Vladimir performs songs in Armenian, Russian, English and Italian and dreams about singing a duet with his favourite singer ever Stevie Wonder. 

Vladimir dreams about becoming a singing President of a Football Club and believes he lives in the age of "time machine" invention!

Lyrics of Mama

(Original)

Մի աղջիկ կա մեր բակում, Նա դաշնամուր է նվագում, Ինձ տեսնում է հեռվից, իր ճամփան է թեքում։ Հենց քայլում եմ իր կողքով Նեղանում, հեռանում է, մի խոսքով՝ Ես սիրում եմ նրան, չի անցնում դա նրա մտքով։
Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա։ Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա, Մամա, դե ասա հիմա, մամա։
Հե՜յ։ Լսիր դու երգը այս, Գրել եմ այն, որ իմանաս` Կան խաղեր աշխարհում, բայց ինձ հետ չես խաղում։ Չեմ սիրում նվագը քո, Առավոտից մինչ երեկո Պարապում ես, իսկ ես տառապում եմ անվերջ այսպես։
Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա։ Ի՞նչ անեմ, չգիտեմ, որ նա Ինձ բարեւ տա եւ իմանա, Որ սիրու՜մ եմ իրեն։ Մամա, դե ասա հիմա, Մամա, դե ասա հիմա, մամա։

English

There's a girl in our yard That plays piano, She notices me coming towards her and changes the route. As I walk beside her, She gets offended and leaves me, Well, in a word, I love her and it doesn't even come across her mind.
What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice. What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice, Mama, give me a piece of advice, mama.
Hey! Listen, please, to this song That I wrote for you to know That there are so many games in the world, but you never play with me. I just hate the music That you play from the dawn till the sunset. It endlessly hurts.
What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice. What should I do to make her greet me And know that I love her?! Mama, give me a piece of advice, Mama, give me a piece of advice, mama.