Skip to main content

Maléna

Armenian broadcaster AMPTV have announced that singer/songwriter Maléna is returning to represent her country in Paris.

In 2020, Maléna had been internally selected to perform Why at the Contest before Armenia withdrew. She will now fulfil her destiny with a brand new song.

The young musician from Yerevan is a talented cellist, and has dreamed about representing Armenia for many years; she participated in her nation’s selection competition back in 2018.

Maléna spends a lot of time in the studio, experimenting with different music genres and joining in with songwriting workshops… and we’ll soon see the results of her creativity!

Music video

Lyrics of Qami Qami

I go high and
There՛s a place where I feel safe and free.
Այլ ա փայլը,
Այլ ա փայլը քաղաքի։

Ելա, ելա, ամպերն ի վեր,
I found myself, way far away.

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի,
Հեռուները դեպի, ամա - ամ - ամայի ու,
Քանի քանի, վեր ելլամ ավելի,
Ես կլլամ քամի քո պես անտեսանելի։

Վեր ենք վերեւում ենք էլ չենք երեւում մենք,
Հետս ա քամին, չեմ վախենում,
Որ կհեռանա նա, որ կվերանա նա,
Նա ինձ պահելա իր գրկում։

Ելա, ելա, ամպերն ի վեր,
I found myself, way far away.

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի,
Հեռուները դեպի, ամա - ամ - ամայի ու,
Քանի քանի, վեր ելլամ ավելի,
Ես կլլամ քամի քո պես անտեսանելի։

Հաա,
Քամի քամի, ամա - ամ - ամայի,
Հաա,
Քամի քամի, ամա - ամ - ամայի,

I know you can feel it, the wind inside,
The same thing in my heart that makes me feel alive,
Whenever you feel it, don’t you think of falling down again.

Քամի քամին, ինձ նորեն կտանի,
Հեռուները դեպի, ամա - ամ - ամայի, ու,
Քանի քանի, վեր ելլամ ավելի,
Ես կլլամ քամի քո պես անտեսանելի
I go high and
Theres a place where I feel safe and free.
The city shines differently.

I went higher and higher, higher than the skies,
I found myself, way far away.

The wind, the wind will take me again,
To the wilds far away,
Higher and higher I’ll go,
I’ll be invisible, like you, wind.

We’re high in the skies and no one can see us,
The wind is with me and I’m not afraid,
That it will leave me, that it will disappear,
It holds me in its arms.

I went higher and higher, higher than the skies,
I found myself, way far away.

The wind, the wind will take me again,
To the wilds far away,
Higher and higher I’ll go,
I’ll be invisible, like you, wind.

Ha…
Wind wind,
Ha…
Wind wind.

I know you can feel it, the wind inside,
The same thing in my heart, that makes me feel alive,
Whenever you feel it, don’t you think of falling down again.

The wind, the wind will take me again,
To the wilds far away,
Higher and higher I’ll go,
I’ll be invisible, like you, wind.