Skip to main content

L.E.V.O.N

L.E.V.O.N will represent Armenia at the 2018 Junior Eurovision Song Contest in Minsk with the song 'L.E.V.O.N'.

L.E.V.O.N is 12 years old and was born in Yerevan, Armenia. Despite his young age, he has already participated in ‘The Voice Kids’ in Russia where he was coached by Valeriy Meladze.

In his hometown of Stepanakert, L.E.V.O.N was an active member of the Creative Centre talent school. Sometime after he and his family moved to Moscow, Russia, L.E.V.O.N enrolled in Igor Krutoy’s music academy. Two years later, he auditioned for The Voice Kids in Russia. L.E.V.O.N’s success continued, as he won multiple music competitions and festivals both nationally and internationally.

In 2018, L.E.V.O.N submitted his application for Depi Mankakan Evratesil, Armenia’s national selection for the 2018 Junior Eurovision Song Contest. On 22 September, he won the competition, ranking first with both the adult and the kids’ jury.

L.E.V.O.N’s song was written and composed by Artem Valter, a 32-year-old singer, songwriter and music producer who had success with Nebo for Anastasiya Petryk, the winner of the 2012 Junior Eurovision Song Contest. In 2014, Artem graduated from the ‘Los Angeles Recording School’ and nowadays produces pop, hip-hop and RnB songs for himself and other Armenian artists.

Music video

Live performance

Lyrics of L.E.V.O.N

Ինձ ճանաչում են ու ժպտում երբ տեսնում են,
Բառերը իմ երգի հիշում անգիր,
Ինձ հետ բոլորը նկարվում կամ խոսում են,
Անունն է իմ դարձել երգի հոմանիշ:

Պարում ես ու պարը տանում է քեզնից այն ամենը ինչ պետք չի,
Մնում է քեզ հետ սերը բարի:

Պարում են մենակ կամ բոլորով,
Անում են շարժումը իմ դեսուդեն,
Ուզում են արագ՝ իմ տեմպերով,
Ինձ ասում են L.E.V.O.N :
Եթե գնամ ետ եմ գալու,
Ետ եմ գալու հաստատ EVN,
Անունս հիշեք, ունենք պարելու,
Ինձ ասում են L.E.V.O.N :

Իմ երգը միշտ փոխում է տրամադրությունը,
Ու ակամա սկսում են հետս շարժվել,
Մի քիչ հետո, երբ տաքանում է արյունը,
Շարունակում են հավասար ինձ երգել:

Պարում ես ու պարը տանում է քեզնից այն ամենը ինչ պետք չի,
Մնում է քեզ հետ սերը բարի:

Պարում են մենակ կամ բոլորով,
Անում են շարժումը իմ դեսուդեն,
Ուզում են արագ՝ իմ տեմպերով,
Ինձ ասում են L.E.V.O.N :
Եթե գնամ ետ եմ գալու,
Ետ եմ գալու հաստատ EVN,
Անունս հիշեք, ունենք պարելու,
Ինձ ասում են L.E.V.O.N :

Երգը իմ սիրտն է, պարը՝ իմ հոգին,
Կիսում եմ այն ձեզ հետ ես անխտիր,
Ամեն մի բառն ու տակտը ձեզ նվեր,
Պարում ենք միասին:

Պարում են մենակ կամ բոլորով,
Անում են շարժումը իմ դեսուդեն,
Ուզում են արագ՝ իմ տեմպերով,
Ինձ ասում են L.E.V.O.N :
Եթե գնամ ետ եմ գալու,
Ետ եմ գալու հաստատ EVN,
Անունս հիշեք, ունենք պարելու,
Ինձ ասում են L.E.V.O.N :
They recognize me and smile when they see me,
They know the lyrics of my song by heart,
They’re talking and taking pictures with me,
My name’s become the definition of my song.

You dance and your moves are taking away what you don’t need,
Only love and kindness is left.

They dance alone or with everyone else,
They do my moves, left and right,
They want to move faster with my rhythms,
They call me L.E.V.O.N.
If I leave, I’m gonna come back,
I’m gonna come back to EVN,
Remember my name and let’s go dancing,
They call me L.E.V.O.N.

My song always changes the mood,
So they just start moving with me,
And when they’ve warmed up
They sing along with my song.

You dance and your moves are taking away what you don’t need,
Only love and kindness is left.

They dance alone or with everyone else,
They do my moves, left and right,
They want to move faster with my rhythms,
They call me L.E.V.O.N.
If I leave, I’m gonna come back,
I’m gonna come back to EVN,
Remember my name and let’s go dancing,
They call me L.E.V.O.N.

Music is my heart and dance is my soul,
And now I’m sharing these with you,
Each lyric and rhythm is our gift,
Let’s dance together.

They dance alone or with everyone else,
They do my moves, left and right,
They want to move faster with my rhythms,
They call me L.E.V.O.N.
If I leave, I’m gonna come back,
I’m gonna come back to EVN,
Remember my name and let’s go dancing,
They call me L.E.V.O.N.