Skip to content
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021 — Andres Putting/EBU
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021 — Andres Putting/EBU
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021 — Andres Putting/EBU
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Photo galleries

Niko Kajaia (Georgia 2021)

11 photos

Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021.

Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021 — Andres Putting/EBU
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021 — Andres Putting/EBU
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021 — Andres Putting/EBU
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021 — David Bantsadze
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia, Georgia, First Rehearsal, La Seine Musicale, Paris, 14 December 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021
Niko Kajaia will represent Georgia in the Junior Eurovision Song Contest 2021