Skip to content

🇮🇪
Who voted for Ireland

Points received
12 EBU
6 🇲🇹 Malta
5 🇦🇺 Australia
4 🇸🇮 Slovenia
2 🇧🇬 Bulgaria
🇷🇺 Russia
🇳🇱 Netherlands
🇬🇪 Georgia
1 🇸🇲 San Marino
36 points received

🇮🇪
How  Ireland  voted

Points given
12 🇧🇬 Bulgaria
10 🇲🇹 Malta
8 🇦🇲 Armenia
7 🇧🇾 Belarus
6 🇸🇮 Slovenia
5 🇦🇱 Albania
4 🇬🇪 Georgia
3 🇷🇸 Serbia
2 🇦🇺 Australia
1 🇺🇦 Ukraine